Z dniem 1 listopada 2019r. wchodzą w życie przepisy wprowadzone Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw. Do najważniejszych zmian zaliczyć należy:

  1. likwidację odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych od listopada 2019r –  (zlikwidowano załączniki nr 11 oraz 14, które dotyczyły towarów i usług, do których obowiązkowo stosowano odwrotne obciążenie). Towary i usługi z usuniętych załączników zostały przeniesione do załącznika nr 15 ustawy – załącznik będzie zawierał towary i usługi, które zostaną objęte obowiązkowym split payment. (załącznik wraz z ustawą  do wglądu pod linkiem  http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3255_u.htm )
  2. wprowadzenie obowiązkowego split payment (MPP) – przy dokonaniu płatności za nabyte towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem wynosi co najmniej 15 tys. zł, podatnicy zobowiązani są do zastosowania MPP. Obowiązek zastosowania MPP dotyczy wyłącznie kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT przypadającej na nabyte towary lub usługi  wymienione w załączniku nr 15. Odpowiednią adnotację dla klienta (nabywcy) o konieczności zapłaty w systemie split payment będzie trzeba umieścić na fakturze sprzedaży. Co ważne: MPP dotyczy wyłącznie rozliczeń między przedsiębiorcami i stosowany jest wyłącznie w rozliczeniach realizowanych przelewami. MPP dotyczy transakcji, w której na fakturze pojawia się podatek VAT – nie zwalnia to jednak przedsiębiorcy zwolnionego z podatku VAT do regulowania zobowiązań za pomocą MPP, jeśli zobowiązuje go do tego ustawa.

Naczelnik Urzędu Skarbowego może ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe za nieumieszczenie odpowiedniej adnotacji na fakturze (MPP) oraz za pominięcie MPP, przy płatnościach, co do których istniał obowiązek zastosowania split payment.

  1. odpowiedzialność solidarną – każdy nabywca, który zakupuje towary lub usługi ujęte w załączniku nr 15 (suma brutto do 15 tys. zł), odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym dostawy za jego zaległości podatkowe, w tej części podatku VAT, która przypada na daną dostawę. Z odpowiedzialności zwalnia podatnika m.in. płatność w systemie mechanizmu podzielonej płatności.

 

UWAGA!

  1. Każdy podatnik, który sprzedaje towary lub świadczy usługi z załącznika nr 15, a także nabywca, który zakupuje lub będzie ewentualnie w przyszłości kupował takie towary lub usługi, zobowiązany jest do posiadania konta firmowego. Wyłącznie do takiego konta bank otworzy specjalne konto VAT, wykorzystywane do obsługi MPP.
  2. Od stycznia 2020r. podatnik, który mimo obowiązku, nie zastosuje MPP, nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tej części faktury, która podlegała obowiązkowi płatności przy pomocy MPP.
  3. Przypominamy o obowiązku opłacania przelewem każdej transakcji, której kwota wynosi co najmniej 15 tys. zł.