W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleń i dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych
interesów i na podstawie udzielonych zgód oraz informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe „Pro-Consul”
s.c. J. Zuchewicz & P. Staniczek z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Muzealna 9a/5; NIP:
611-10-25-584 (dalej ADO),
2. ADO nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące
danych osobowych można kierować na e-mail: joanna@proconsul.pl, adres siedziby
wskazany w ust. 1) lub tel. 603080837,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
– zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna: art. 6
ust. 1b RODO) -przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
– spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub
przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na
reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa
nakazują przechowywać dane,
– ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) –
przez okres, po którym przedawnią się roszczenia,
– weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez
okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu
zakresu umowy,
– wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) –
przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia
lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne,
– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6
ust. 1 a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie
wykonywanych zadań, wspólnicy i pracownicy ADO w zakresie swoich obowiązków
służbowych na podstawie upoważnienia, zewnętrzny usługodawca w zakresie usług
informatycznych,
5. ADO nie będzie przekazywał danych do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych
6. posiada Pan/ Pani prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO,
8. w oparciu o dane osobowe pracowników ADO nie będzie podejmował wobec tych
osób zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania,
9. podanie danych osobowych w jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje, że
zawarcie i realizacja Umowy będzie niemożliwa