Biała lista to integralny systemem, który będzie zawierał szereg informacji o podatnikach VAT, rozpoczynający swoje działanie od 01.09.2019r. Wszelkie informacje zawarte w przedmiotowym wykazie będzie można wyszukiwać w sposób intuicyjny – według numeru NIP podatnika lub fragmentu nazwy lub nazwiska weryfikowanego podmiotu. Dostęp do „Białej listy” będzie bezpłatny. Do danych, które zostaną w niej umieszczone zaliczyć można m.in.

-nazwę lub imię i nazwisko,
–numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT,

–status podmiotu w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT

–status podmiotu zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;

–numer identyfikacyjny REGON,

–numer PESEL,

–numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

–adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,

–adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w stosunku do osoby fizycznej,

–imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu gospodarczego oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,

–imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,

–imię i nazwisko lub nazwę wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL,

–daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

–podstawę prawną odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

–numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

 

Ważnym elementem, jest wprowadzenie do rejestru numerów rachunków bankowych zgłoszonych przez każdą firmę m.in w zgłoszeniu do CEIDG. Od 01.01.2020r.  płatności powyżej 15 tys. złotych, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskanie przychodów jeśli zostaną przelane wyłącznie na konto wykazane w „Białej liście”. O tej zmianie będziemy jeszcze przypominać, jednak już dziś prosimy o zgłoszenie swoich firmowych rachunków bankowych do CEIDG, jeśli jeszcze tego Państwo nie zrobili.